Alapszabály

A HUNGARIKUM SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYA

a 2011. július 26. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

1.          Általános rendelkezések

Az egyesület neve: HUNGARIKUM Szövetség (továbbiakban: Szövetség)

A Szövetség rövid neve: HUSZ

A Szövetség székhelye: Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

A Hungarikum Szövetség jelmondata: Az érték a mérték.

A Szövetség olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

A Hungarikum Szövetség alapításának dátuma: 2011. május 25. A Szövetség tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdi meg.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

2.          A Szövetség céljai, feladatai

Kiemelt magyar értékek, hungarikumok alkotói, képviselői, letéteményesei és gondozói szövetséget hoznak létre az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 • A felfutó rendszerű Magyar ÉrtékTár, (helyi, megyei, nemzeti értéktárak), a Hungarikum Piramis, az érték- és minőség elősegítése, a reális, értékcentrikus önbecsülés, a magyarságtudat erősítésének és az egyetemes emberi kultúra gazdagításának szolgálata, azaz a Hungarikum Szövetség jelmondata: “Az érték a mérték” tartalmának kiteljesítése;

 • A kiemelt magyar értékek őrzése, mentése, új értékek létrehozásának támogatása, továbbfejlesztése, népszerűsítése, az országimázs erősítése hazánkban és világszerte.

 • A Szövetség tagjainak és a hungarikum címmel, védjeggyel, minősítéssel rendelkezők érdekeinek képviselete a nyilvánosság előtt valamint a szakmai fórumokon.

 • A hungarikumalkotók, -gyártók, -tulajdonosok, -képviselők, -örökösök álláspontjának érvényre juttatása;

 • A magyar értékek pártfogóinak, segítőinek, szimpatizánsainak összefogása:

 • Segítő-tanácsadó testületként közreműködés olyan kérdésekben, amely a hungarikumokkal, kiemelt magyar értékekkel, nemzeti örökséggel, nemzeti kincsekkel, azok innovációjával kapcsolatos;

 • A hungarikumokról szóló törvény minőségalapú megszületésének előmozdítása, a végrehajtás támogatása;

 • Kiemelt értékeink, a hungarikumok regisztrálásának, minősített védelmének elősegítése hazai, Európai Uniós, nemzetközi keretek között és az adott jogi, gazdasági környezetben a lehető legnagyobb mértékű támogatás előmozdítása.

A Szövetség besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

A Szövetség által végzendő közhasznú feladatok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c pontja alapján

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

 2. tudományos tevékenység, kutatás,

 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

 4. kulturális tevékenység,

 5. kulturális örökség megóvása,

           A Szövetség céljait az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

– Rendezvények, előadások, gyűlések, kiállítások, konferenciák szervezése

– Képzések, oktatás kiegészítő tevékenységek szervezése

– Klubestek, vitaestek szervezése, lebonyolítása

– Tanulmányutak, sajtóutak szervezése

– Kiadványok megjelentetése, online és elektronikus médiamegjelenések szervezése

– Kutatások végzése

– Szakértői anyagok készítése

A fent rögzített közhasznú szolgáltatást bárki igénybe veheti az 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége a szövetségi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.

3.          A Szövetség tagjai

A Szövetségnek tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ami egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, és rendszeresen fizeti a tagdíjat. A felvételi szándékot írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagfelvételről a soron következő közgyűlés többségi határozattal dönt.

4.          A tagok jogai és kötelezettségei

4.1     A tag jogai

 • személyesen részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában, ahol tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik,

 • választhat, és a Szövetség bármely tisztségére megválasztható,

 • javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet,

 • a Szövetségben az Elnökség jóváhagyásával végzett munkájáért az Elnökség által megállapított tiszteletdíj, megbízási díj, költségtérítés illetheti meg.

4.2     A tag kötelezettségei:

 • aktívan működjék közre a Szövetség céljainak megvalósításában,

 • tartsa be a Szövetség alapszabályának, illetve szabályzatainak rendelkezéseit,

 • rendszeresen fizesse be a tagdíjat minden év január 31. napjáig banki átutalással vagy a Szövetség házi pénztárába történő befizetéssel.

A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük útján gyakorolhatják.

5.          A tagság megszűnése

5.1     A tagság megszűnik:

 • kilépés,

 • törlés,

 • kizárás,

 • elhalálozás, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén.

5.2       A tag a Szövetségből az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

5.3     Az Elnökség kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki a Szövetség céljainak megvalósítását súlyosan veszélyezteti. A kizárás alá vont tagot az eljárás megindításáról 3 napon belül írásban kell értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás okát, és határidő kitűzésével lehetőséget kell adni védekezése előterjesztésére. A kizárás alá vont tag az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül – választása szerint írásban, vagy szóban – terjesztheti elő az Elnökséghez a védekezését. Szóbeli védekezés bármely elnökségi tagnak előadható, azonban törekedni kell arra, hogy a szóbeli védekezésnél az Elnökség valamennyi tagja jelen legyen. A szóbeli védekezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévők aláírásukkal látnak el.

          Az Elnökség kizárás tárgyában hozott határozatának tartalmaznia kell a jogorvoslatra történő figyelmeztetést. Az érintett tag az Elnökség kizáró határozatával szemben a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért a határozat közlésétől számított 8 napon belül. A határozat közlésére a 8.4. pontban foglaltak az irányadók.

          A közgyűlési döntéséről az Elnökség 5 napon belül értesíti az érintett tagot.

5.4     Az Elnökség határozattal kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki a tagsági díjjal a jogkövetkezményekre való felszólítás ellenére három hónapnál régebben hátralékban van. A jogkövetkezményekre való felszólításnak tartalmaznia kell azt, hogy amennyiben a tag tagdíjhátralékát a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem rendezi, az Elnökség törölheti a tagot a tagok sorából.

5.5     A törlést, illetve kizárást kimondó határozat ellen 15 napon belül a Szövetség Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A fellebbezés elbírálására rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

6.          A Szövetség szervezete, tisztségviselői, a képviselet

6.1     A Szövetség testületi szervei:

 • Közgyűlés

 • Elnökség

 • Felügyelő Bizottság

6.2     A Szövetség tisztségviselői:

 • az Elnökség tagjai

 • a Felügyelő Bizottság tagjai

 • az Ügyvivő

6.3     A bankszámla fölötti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult, az Alelnök a 10.1 szerint jogosult.

7.          A Közgyűlés

7.1     A Szövetség legfőbb szerve a nyilvános Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

7.2     Ha a Közgyűlés az Elnök javaslatára zárt ülést rendel el, azon csak a tagok, valamint az Elnökség írásos engedélyével rendelkező más személyek lehetnek jelen. Zárt ülés tartását csak személyiségi jogi illetve adatvédelmi okok indokolhatják.

7.3     A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály megállapítása, módosítása,

 • az Elnök, Alelnökök, elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, illetve lemondásuk elfogadása,

– az Elnök, az Elnökség, valamint az FEB tagja tisztségéből az alábbi esetekben  hívható vissza ha :

 • a Szövetség céljainak megvalósítását veszélyezteti

 • a Szövetség etikai normáit, alapszabályának rendelkezéseit megszegi

 • a Szövetség tekintélyét csorbító magatartást tanúsít

 • bűncselekményt követ el, és jogerősen elítélik

 • a tagdíj mértékének megállapítása és a rendelkezések módosítása,

 • az Elnökség előterjesztése alapján a Szövetség két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,

 • az éves költségvetés elfogadása,

 • az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ksztv. 19. § (3) bekezdés szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentés elfogadása,

 • a Szövetség gazdálkodási tevékenysége fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,

 • más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása,

 • a Szövetség feloszlásának kimondása valamennyi tag kétharmadának igenlő szavazatával

 • döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály vagy közgyűlési határozat a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt,

 • Az Elnökség tagjainak tevékenységük ellátásáért költségtérítés meghatározása,

 • A tagok felvétele, kizárás tárgyában történő fellebbezés elbírálása.

7.4     A Közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell össze hívni. Az összehívást az Elnökség rendeli el, végrehajtásáról az Elnök gondoskodik írásos, vagy elektronikus meghívó, napirend eljuttatásával, legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt.

A Közgyűlést a szavazatra jogosult tagok 1/3 –ának az ok és a cél megjelölésével előterjesztett írásbeli indítványára, a bíróság elrendelésére, illetve a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálására 30 napon belüli időpontra össze kell hívni azzal, hogy ennek elmaradása esetén a kezdeményező tagok a kezdeményezésben megjelölt időpontra maguk hívják össze a Közgyűlést.

7.5     Ha az Elnökség tagjainak létszáma csökken, a Közgyűlést az elnökségi tagok 15 napon belüli időpontra kötelesek összehívni, ennek elmaradása esetén a tagok egyharmada a Közgyűlést összehívhatja.

7.6     A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele (tagok fele + 1 fő) jelen van. Az írásbeli – a javasolt napirendet is tartalmazó – meghívót legalább 8 nappal a Közgyűlés időpontja előtt meg kell küldeni. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az újabb (megismételt) Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlést követő – a meghívóban előre jelzett – időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell megtartani. A megismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűlés meghívójában is kitűzhető. A megismételt Közgyűlés az azonos napirend tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták megismételt közgyűlés időpontjáról és helyszínéről, valamint figyelmeztették a távolmaradás következményeire.

7.7     A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a Közgyűlésben minden tagot egy (1) szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök (vagy ha azon az Elnök nem vesz részt, a levezető elnök) szavazata dönt. A közgyűlés ugyanilyen módon határoz a közhasznú szervezet évi beszámolójának elfogadásáról. Nem hozható határozat a megismételt közgyűlésen az alapszabály elfogadása, módosítása, a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása (visszahívása), más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása tekintetében.

7.8     A szavazás minden kérdésben nyílt, titkos szavazásról bármely szavazásra jogosult tag indítványára a közgyűlés dönthet.

7.9     A 8.8. pontjában írt összeférhetetlenségi szabályt a közgyűlés határozathozatalára értelemszerűen alkalmazni kell.

8.          Az Elnökség

8.1     Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. A Szövetség képviseletét bel-és külföldi kapcsolataiban az Elnök látja el.

Az Elnökség öt (5) tagból áll, az elnököt a két (2) alelnököt és a két (2) elnökségi tagot a Közgyűlés közvetlenül választja a tisztségre két (2) éves időtartamra.

8.2     Az Elnökség:

 • gondoskodik a Szövetség ügyviteléről, tevékenységének szervezéséről,

 • végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási és operatív feladatot, belső munkamegosztás alapján,

 • gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról,

 • megállapítja az alkalmazottak díjazását, illetve a tagok költségtérítését,

 • dönt a két Közgyűlés közötti időszakban a Szövetség ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

 • szükség esetén különböző testületeket, munkacsoportokat alapíthat.

8.3     A Szövetség vezető szerveinek (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság), szakmai testületeinek, esetleges munkacsoportjainak működésével kapcsolatos adminisztrációs, dokumentációs és gazdasági teendők ellátásáról az Elnökség gondoskodik. Az Elnökség olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Közgyűlés illetve az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen követhető, az egyes döntések támogatóinak és ellenzőinek száma (ha lehetséges, személye is) is megállapítható.

8.4     A Közgyűlés illetve az Elnökség a döntéseket az érintettekkel, a döntések meghozatalát követően legkésőbb 15 napon belül írásban közli, és honlapján (www.hungarikumszovetseg.hu ) is nyilvánosságra hozza.

A Szövetség működésével kapcsolatos iratokba bárki munkaidőben korlátlanul betekinthet. Ez a jog csak személyiségi jogi vagy adatvédelmi jogi jogszabályi rendelkezések okából korlátozható. Az iratbetekintés időpontját az Elnökkel kell egyeztetni.

A Szövetség működése nyilvános, arról az érdeklődőket a rendezvényeken valamint a közvetlenül hozzáfordulókat az Elnökség tájékoztatja.

A Szövetség rendezvényein a szolgáltatást bárki igénybe veheti. (A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a tagi körön kívüliek is részesülhetnek, ennek módjára vonatkozóan a közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.)

A Szövetség a tevékenységéről a nyilvánosság számára legalább egy országos napilapban éves beszámolót és közhasznúsági jelentést tesz közzé. A Szövetség működéséről, a szolgáltatások igénybevételének módjáról és beszámolóiról, a közgyűlés és az Elnökség döntéseiről a Szövetség honlapján is tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Közgyűlés és az Elnökség a döntéseit az érintett tagokkal elektronikus levélben vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményben közli a döntés meghozatalától számított 5 napon belül.

8.5     Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja a HUSZ székhelyén, vagy a meghívóban megjelölt külső helyszínen. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség ülése nyilvános. Bármely elnökségi tag javaslatára az Elnökség zárt ülést rendelhet el, ha ezt személyiségi jogi vagy adatvédelmi szempontok indokolják. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak 50%-a +1 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülését az elnök a napirendi javaslatot is tartalmazó írásbeli vagy elektronikus meghívóval legalább 8 nappal az ülés előtt hívja össze.

8.6     Az Elnökség köteles beszámolni a Közgyűlés előtt tevékenységéről.

8.7     Az Elnök, az Alelnökök, az Elnökség tagjainak megbízatása két (2) évre szól. A Szövetség tisztségviselői újraválaszthatók.

8.8     Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b. pont) illetve élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás.

8.9     A közhasznú szervezet megszűntét követő két (2) évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője, Elnökségének és felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9.          Az Elnök

9.1     Az Elnök a Szövetséget önállóan képviseli. Az Elnök – illetve az alelnök a 10.1. pont szerint – a bankszámla fölötti rendelkezésre önálló, „cégszerű” aláírással jogosult.

Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, hívja vissza.

9.2     Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Távolmaradása esetén a rangidős, jelen lévő alelnök helyettesíti.

9.3     Az Elnök meghatározza az Elnökség tagjainak feladatkörét, felügyeli az Elnökség tevékenységét, a Szövetség működését.

9.4     Ha az Elnökség egyes feladatok ellátására munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel bárkit foglalkoztatni javasol, a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

9.5     Az Elnököt akadályoztatása esetén a kijelölt, kijelölés hiányában a rangidős alelnök helyettesíti.

10.       Az Alelnök

10.1   A rangidős Alelnök az Elnök helyettesítése vagy akadályoztatása esetén a Szövetség másik képviselője önálló képviseleti joggal.

10.2   Feladata az elnök helyettesítése annak akadályoztatása esetén, illetve az általa vezetett szervezeti egységek (munkacsoportok) irányítása.

11.       A Felügyelő Bizottság

11.1   A Felügyelő Bizottság a Szövetség felügyelő és ellenőrző testülete, a Közgyűlésnek legalább évente egyszer jelentési kötelezettséggel tartozik.

 • A Felügyelő Bizottság három (3) tagját a Közgyűlés közvetlenül két (2) évre választja.

11.3   A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül Elnököt választanak.

11.4   A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetség törvényes működésének, gazdálkodásának, ellenőrzése.

 

11.5   Az FB akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.

Az FB üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. Az FB zárt ülést rendelhet el, ha ezt személyiségi jogi vagy adatvédelmi szempontok indokolják. Határozatait – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az FB ülését az FB elnök a napirendi javaslatot is tartalmazó írásbeli meghívóval, legalább 3 nappal az ülés előtt hívja össze.

 

11.6  Nem lehet az FB elnöke illetve tagja az a személy, aki

 1. a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

 2. b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

 3. c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

 4. d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

12.       Az Ügyvivő feladatai

12.1   Az Ügyvivőt az elnök, mint munkáltató, az elnökség javaslata alapján nevezi ki, vagy köt vele megbízási szerződést, amely a megbízás tárgyát tartalmazza. Az ügyvivő feladatait az Elnök határozza meg.

12.2   Az ügyvivő feladata a Szövetség operatív ügyeinek intézése

 

 

13.       A Szövetség gazdálkodása, vagyona

13.1   A Szövetség éves költségvetési terv szerint önállóan gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott célkitűzéseket szolgáló tevékenységére kell fordítania.

13.2   Az Szövetség bevételei:

 • tagdíjak

 • állami és önkormányzati illetőleg gazdálkodó szervezetektől kapott támogatások adományok

 • a tevékenységből, gazdálkodásból és vállalkozásból származó esetleges bevételek

 • egyéb források

13.3   A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért esetleges eredményét nem oszthatja fel, azt csak a II. fejezetben meghatározott célokra fordíthatja.

13.4   A Szövetség nem folytat befektetési tevékenységet.

13.5   A Szövetség a tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

14.       A Szövetség megszűnése

14.1   A Szövetség  megszűnik, ha

 • a feloszlását vagy más Szövetséggel való egyesülését a Közgyűlés kimondja

 • az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

14.2   A Szövetség megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonról a Közgyűlés rendelkezik, azzal a kikötéssel, hogy az csak más hasonló, közcélú tevékenységet folytató szervezet javára juttatható.

 

 

15.       Vegyes rendelkezések

15.1   A Szövetség az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint működik.

Budapest, 2011. július 26.

……………………………………….

Elnök

Share